CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG

Cho trẻ từ 0 đến 19 tuổi

Để đánh giá chính xác tăng trưởng mẹ hãy lưu ý:

Tính Tháng Tuổi Hiệu Chỉnh

Dùng Tháng tuổi hiệu chỉnh để nhập xuống form đánh giá bên dưới.

Nhập Thông Tin Của Bé

Growth Evaluation Form
Làm tròn tháng, 6 tháng 2 tuần = 7 tháng, 6 tháng 1 tuần = 6 tháng.
Scroll to Top